Ремонт на Електродвигатели за Битова Техника

    Dvigateli

Електродвигател е електрическа машина, която преобразува електрическа енергия в кинетична. Обратната задача, превръщането на кинетичната енергия в електрическа се извършва от генератор или динамо. Някои видове електрически машини могат да изпълняват и двете функции.

Повечето електрически двигатели работят под действието на електромагнетизъм, но също съществуват и такива работещи под влиянието на други сили, например електростатични сили или пиезоелектричен ефект. Основният принцип на който е основана работата на електромагнитните двигатели е използването на механичната сила (сила на Лоренц), която въздейства на всеки токоносещ проводник поставен в магнитно поле. Силата е описана от закона на Лоренц и е перпендикулярна както на проводника така и магнитното поле. Повечето магнитни двигатели са въртеливи, но съществуват и линейни. Във въртящият двигател въртящата част (обикновено се намира вътре) се нарича ротор, а неподвижната част се нарича статор. Роторът се върти защото проводниците и магнитното поле са поставени така че се оформя ротационна сила около оста на ротора. В зависимост от конструкцията двигателят може да съдържа както постоянни магнити така и електромагнити.

Традиционно електродвигателите се делят на постояннотокови и променливотокови като и в двата случая се подразбира използване на електромагнитен принцип за преобразуване на електрическата енергия във въртеливо движение. В по-ново време са създадени електродвигатели които не отговарят на такава дефиниция като например линеен електродвигател при които се генерира линейно движение или ултразвуковите двигатели, при които се използва пиезоелектричен ефект.

  • Синхронни
  • Асинхронни